Menu

Welkom

Algemeen

De Ring is een zorgaanbieder in Amsterdam voor mensen vanaf 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand, licht verstandelijke beperking psychische problematiek en/of gedragsproblematiek. Het zijn mensen die om wat voor redenen dan ook niet zelfredzaam genoeg zijn om geheel zelfstandig te functioneren. De Ring hanteert geen leeftijdsgrens.

Door onder andere duidelijke structuur, veel individuele aandacht en vaste begeleiders per cliënt bieden wij een vertrouwde en veilige omgeving waardoor ze de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. Uitgangspunt is dat per individu wordt gekeken naar de mogelijkheden en wensen vanuit het perspectief van zowel cliënt als begeleider waarop een persoonlijk plan wordt gemaakt.

Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden, afhankelijk van aanleg en ontwikkelingsfase. De begeleiders houden rekening met de ontwikkelingsfase en het ontwikkeltempo van de cliënt.

Inclusiecriteria

De Ring zorg biedt beschermd wonen en ambulante begeleiding voor mensen met een beperking in de zelfredzaamheid op verschillende levensgebieden. Deze beperking kan voortkomen uit psychiatrische problematiek, uit LVB problematiek of een combinatie van beide. Alle cliënten zijn 18 jaar of ouder en in het bezit van een geldige WLZ of WMO indicatie. Om te kunnen wonen bij de Ring zorg is het van belang in staat te zijn om naast de reguliere afspraken, begeleiding in te schakelen wanneer noodzakelijk.

Contra indicaties

Wij kunnen geen passende zorg leveren aan mensen:

  • Met een actieve psychiatrische stoornis die zich niet alleen uit in gedragsproblematiek. Hierbij valt te denken aan dwangstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en psychotische en schizofreniforme stoornissen;
  • Met een middelenverslaving waardoor het functioneren ernstig wordt beperkt. In dat geval zal eerst intoxicatie en/of behandeling van de verslaving plaats moeten vinden;
  • Die structureel agressief gedrag vertonen in die mate dat er een onveilige situatie zou kunnen ontstaan voor begeleiders en/of cliënten;
  • Die verpleegkundige zorg nodig hebben.

Indien wij binnen de Ring cliënten begeleiden met problematiek zoals hierboven beschreven zullen wij een definitieve of tijdelijke doorplaatsing proberen te regelen.