Menu

Privacy

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. De Ring Zorg is een zorginstelling gevestigd in Amsterdam en verleent zowel ambulante hulpverlening als beschermd wonen aan mensen met een beperking in de zelfredzaamheid. De Ring Zorg is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die aan ons verstrekt zijn en is zich ervan bewust dat het zeer belangrijk is zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van kwetsbare mensen.

Het wettelijk kader

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de EU-verordening die de Wbp vervangt vanaf mei 2018.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus de combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto zijn allemaal persoonsgegevens. Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld uw BSN-nummer, gezondheid gegevens, gegevens van familie en omschrijvingen van persoonlijk functioneren. De Ring Zorg verwerkt zowel normale als bijzondere persoonsgegevens en gebruiken deze om kwalitatief goede zorg te bieden.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

De Ring Zorg gaat met alle clienten een zorgovereenkomst aan, om aan deze overeenkomst te voldoen en ons werk goed te kunnen uitvoeren verwerken we persoonsgegevens. We gebruiken deze gegevens voor:

Geheimhouding

Alle medewerkers van de Ring Zorg die toegang hebben tot de persoonsgegevens gaan hier zorgvuldig mee om en zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht middels een gedragscode die bij aanvang van de werkzaamheden wordt ondertekend.

Soms is het nodig om persoonsgegevens over en weer te delen met andere instanties, in dat geval moet er een toestemmingsverklaring worden getekend waarin staat voor welk doel welke persoonsgegevens gedeeld worden. Het is ten alle tijden mogelijk om de toestemmingsverklaring te herroepen.

Als een andere partij of instantie werk voor ons verricht, moet deze partij een verwerkersovereenkomst getekend hebben, waarin staat welke gegevens ze kunnen inzien en hoe ze er mee om moeten gaan.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigt de Ring Zorg deze persoonsgegevens.

Beveiliging

De Ring zorg voldoet aan de NEN 7510. NEN 7510 is een norm voor informatiebeveiliging in de zorg, dit om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Welke rechten heeft u?

Elke betrokkene (iedere natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt) heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming, overdracht en het recht op verzet ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Bekijken en wijzigen van uw persoonsgegevens

Wilt u de persoonsgegevens de Ring Zorg van u heeft, bekijken of wijzigen? Neemt u dan contact op met ons.

Admiraal De Ruijterweg 418 – 420
1055 ND Amsterdam

Tel: 020 – 7600976
E-mail: algemeen@deringzorg.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.